Course categories

Humanities

101 BIBLE

Semester 1

Semester 21

other1

102 TALMUD

Semester 1

Semester 21

other2

105 HISTORY OF THE JEWISH PEOPLE

Semester 1

Semester 28

other13

107 CONTEMPORARY JEWRY

Semester 1

Semester 2

other

108 HEBREW LITERATURE

Semester 15

Semester 218

other2

109 HEBREW LANGUAGE

Semester 13

Semester 29

other3

110 HEBREW LANGUAGE (DIPLOMA)

Semester 1

Semester 2

other

111 HEBREW LITERATURE & LANGUAGE

Semester 1

Semester 2

other

112 YIDDISH

Semester 1

Semester 2

other

113 JEWISH THOUGHT

Semester 11

Semester 22

other5

114

Semester 1

Semester 21

other

115 JEWISH STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

117 JEWISH & COMP. FOLKLORE PROG.

Semester 1

Semester 2

other

118 SCHOOL OF LITERATURE

Semester 11

Semester 21

other1

0119 לימודים מקוונים משותפים

Semester 1

Semester 2

other

122 ISLAMIC & MIDDLE EAST STUD.

Semester 1

Semester 24

other2

123 ARABIC LANGUAGE & LITERATURE

Semester 13

Semester 23

other5

124 EAST ASIAN STUDIES

Semester 12

Semester 218

other6

125 AFRICAN STUDIES

Semester 1

Semester 21

other

126 INDIAN,IRAN AND ARMEN. STUD.

Semester 1

Semester 2

other

140 PHILOSOPHY

Semester 11

Semester 27

other4

141 COMPARATIVE RELIGION

Semester 11

Semester 27

other3

142 HIST.PHIL.SOCIO. OF SCIENCES

Semester 1

Semester 210

other2

143 COGNITIVE SCIENCE

Semester 1

Semester 27

other

144 COGNITIVE SCIENCE-INDIVIDUAL GRADUATE PROGRAM

Semester 1

Semester 2

other

145

Semester 11

Semester 25

other

150 ARCHAEOLOGY

Semester 12

Semester 222

other5

151 HISTORY

Semester 13

Semester 213

other8

152 HISTORY AND JEWISH HISTORY

Semester 1

Semester 2

other

154 AMERICAN STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

155 SPANISH & LAT. AMER. STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

156 RUSSIAN AND SLAVIC STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

157 GERMAN LANGUAGE & LITERATURE

Semester 1

Semester 2

other

158 SCHOOL OF HISTORY

Semester 1

Semester 24

other1

159 CULTURAL STUDIES-INDIVIDUAL GRADUATE PROG.

Semester 1

Semester 2

other

160

Semester 12

Semester 29

other4

172 CLASSICAL STUDIES

Semester 1

Semester 21

other1

176 ENGLISH

Semester 1

Semester 26

other

177 FRENCH LANGUAGE & LITERATURE

Semester 1

Semester 2

other

178 ITALIAN LANG. & LITERATURE

Semester 1

Semester 2

other

179

Semester 14

Semester 220

other6

180 GENERAL & COMPAR. LITERATURE

Semester 1

Semester 28

other1

181 LINGUISTICS

Semester 1

Semester 25

other1

195

Semester 11

Semester 2

other1

196 MFA

Semester 1

Semester 2

other

197 HISTORY OF ART

Semester 1

Semester 21

other2

198 THEATRE STUDIES

Semester 1

Semester 25

other

199 MUSICOLOGY

Semester 1

Semester 25

other4

200 EDUCATION

Semester 13

Semester 25

other3

201 TEACHING CERTIFICATE

Semester 11

Semester 21

other

202 REVIVIM-JUDAISM AND JEWISH EDUCATION

Semester 1

Semester 2

other

203 TEACHING CERT. IN SPECIAL ED.

Semester 1

Semester 2

other

205 JEWISH ED. IN THE DIASPORA

Semester 1

Semester 2

other

206 RETRAINING FOR TEACHERS

Semester 1

Semester 2

other

207 MA'ALEH PROGRAM

Semester 1

Semester 2

other

208 EDU. LEADERSHIP TRAINING

Semester 1

Semester 2

other

209 RETRAINING FOR HU WORKERS

Semester 1

Semester 2

other

210 ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Semester 1

Semester 2

other1

211 PREPERATORY PROGRAM IN HEBREW LANGUAGE

Semester 1

Semester 2

other

212 TEACHING-INDIVIDUAL GRADUATE PROGRAM

Semester 1

Semester 2

other

222 GENERAL STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

223 GENERAL STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

230 COMBINED STUDIES IN EDUCATION

Semester 1

Semester 2

other

231 PHILOSOPHY OF EDUCATION

Semester 1

Semester 2

other

232 SOCIOLOGY OF EDUCATION

Semester 1

Semester 2

other

233 CURRICULUM AND INSTRUCTION

Semester 1

Semester 2

other

234 COMPUTERS IN EDUCATION

Semester 1

Semester 2

other

235 MATH AND SCIENCE INSTRUCTION

Semester 1

Semester 2

other

236 LINGUISTIC EDUCATION

Semester 1

Semester 2

other

237 ADMINISTRATION, POLICY & LEADERSHIP IN EDUCATION

Semester 1

Semester 2

other

238 JEWISH EDUCATION

Semester 124

Semester 219

other8

239 SCHOOL PSYCHOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

240 EDUCATIONAL COUNSELLING

Semester 1

Semester 2

other

241 EDUCATION

Semester 1

Semester 2

other

242 TEACHING AND LEARNING

Semester 1

Semester 2

other

243 LEARNING DISABILITIES

Semester 1

Semester 2

other

244 EDUCATIONAL PSYCHOLOGY(INDIVIDUAL GRADUATE PROG)

Semester 1

Semester 2

other

251 ANCIENT NEAR-EASTERN STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

255 AMIRIM HONORS PROGRAM

Semester 1

Semester 24

other

276 מדעי הרוח - חילופי סטודנטים

Semester 1

Semester 2

other

297 HONORS PROG.-SCHOOL OF HISTORY

Semester 1

Semester 2

other

298 INDIVIDUAL GRADUATE PROGRAM

Semester 1

Semester 2

other

299 SPECIAL STUDENT-HUMANITIES

Semester 11

Semester 22

other1

0892 לימודים בין מוסדיים-ירושלים

Semester 1

Semester 2

other

893 AUDITORS

Semester 1

Semester 2

other

894 RETRAINING OF HU WORKERS

Semester 1

Semester 2

other

896 INTER INSTITUTIONAL STUDIES (BA/BSC)

Semester 1

Semester 2

other

897 INTER INSTITUTIONAL STUDIES (MA/ASC)

Semester 1

Semester 2

other

898 INTER INSTITUTIONAL STUDIES (PHD)

Semester 1

Semester 2

other

991 MUSIC ACADEMY STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

992 MUSIC ACADEMY-COMPLEMENTARY STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

993

Semester 1

Semester 2

other

999 OTHER1

Semester 1

Semester 2

other

1058 חטיבה בתולדות יהודי פולין ותרבותם

Semester 1

Semester 2

other

1060 חטיבה בתולדות פולין ותרבותה

Semester 1

Semester 2

other

1061 מגמה בלימודי אתיקה ומדע &#40מ"א&#41

Semester 1

Semester 2

other

1070 חטיבה בלימודים בהאאיים

Semester 1

Semester 2

other

1071 חטיבה ביהדות זמננו

Semester 1

Semester 2

other

1090 לימודים אוסטריים-מקבץ קורסים

Semester 1

Semester 2

other

1121 חטיבה בספרות יידיש

Semester 1

Semester 2

other

1151 הדגש בלימודי יהדות כתרבות

Semester 1

Semester 2

other

1152 לימודי יהדות כתרבות - מקבץ קורסים לתלמידים מתקדמים

Semester 1

Semester 2

other

1181 הדגש בכתיבה יוצרת

Semester 1

Semester 2

other

1185 מגמה בלימודי תרגום

Semester 1

Semester 2

other

1264 חטיבה בלימודים הודיים

Semester 1

Semester 2

other

1401 חטיבה בפילוספיה

Semester 1

Semester 2

other

1402 חט בפילוסופיה של המדע

Semester 1

Semester 2

other

1411 חטיבה בלימודי נצרות

Semester 1

Semester 2

other

1421 חטיבה בהיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים

Semester 1

Semester 2

other

1511 חטיבה א בהסטוריה-העת העתיקה

Semester 1

Semester 2

other

1541 חטיבה בלימודים אמריקניים

Semester 1

Semester 2

other

1551 חטיבה ספרותית בלימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים

Semester 1

Semester 2

other

1561 חטיבה א בלימודים רוסיים-היסטוריה משטר וחברה

Semester 1

Semester 2

other

1751 חטיבה בשפות שמיות עתיקות

Semester 1

Semester 2

other

1774 חטיבה לתרבות צרפת בעברית

Semester 1

Semester 2

other

1781 חטיבה בספרות איטלקית

Semester 1

Semester 2

other

1790 חטיבה בלשונות היהודים וספרויותיהן

Semester 1

Semester 2

other

1802 חטיבה בסיפורת - ספרות כללית והשוואתית

Semester 1

Semester 2

other

1811 חטיבה בבלשנות

Semester 1

Semester 2

other

1971 חטיבה באמנות עתיקה וקלאסית

Semester 1

Semester 2

other

2700 קורסי סקירה ומבואות לתלמידי התואר הראשון

Semester 1

Semester 2

other

2701 קורסי סקירה ומבואות לתלמידי התואר השני והשלישי

Semester 1

Semester 2

other

2702 לימודי יהדות ספרד והמזרח - חטיבה

Semester 1

Semester 2

other

2885 קורסי מיומנויות וקורסי שער

Semester 1

Semester 2

other

2990 חטיבה במדעי הקוגניציה

Semester 1

Semester 2

other

2993 לימודי נשים ומגדר - מקבץ קורסים

Semester 1

Semester 2

other

2994 חטיבות בלימודים גרמניים

Semester 1

Semester 2

other

2995 לימודים משלימים

Semester 1

Semester 2

other

2996 חטיבה בספרות יהודית בימי הבית השני

Semester 1

Semester 2

other

2998 חטיבה בלימודי תפילה

Semester 1

Semester 2

other

2999 חטיבה בלימודי אירופה

Semester 1

Semester 2

other

7301 חטיבה בפולקלור יהודי

Semester 1

Semester 2

other

7401 חטיבת ספרות יהודית-הלניסטית וספרים חיצוניים

Semester 1

Semester 2

other
Natural Sciences

501 SCIENCE INSTRUCTION

Semester 1

Semester 2

other

511 APPLIED PHYSICS

Semester 15

Semester 29

other2

520 MATHEMATICS AND PHYSICS

Semester 1

Semester 2

other

521 COMPUTER SCIENCES

Semester 140

Semester 242

other27

526 ENVIRONMENTAL SCIENCE

Semester 1

Semester 2

other

529 PROGRAMMING INSTRUCTION UNIT

Semester 1

Semester 2

other

530 MATHEMATICS

Semester 115

Semester 216

other1

531 MATH. AND MATH. TEACHING

Semester 1

Semester 2

other

532 COMPUTER SCIENCE AND COMPUTATIONAL BIOLOGY

Semester 12

Semester 22

other2

0533 עיצוב ומדעי המחשב

Semester 1

Semester 2

other

541 PHYSICS

Semester 19

Semester 222

other3

543 STATISTICS FOR NATURAL SCIENCES

Semester 1

Semester 2

other

545 ATMOSPHERIC SCIENCES

Semester 14

Semester 23

other

547 CLIMATE, ATMOSPHERE AND OCEN

Semester 1

Semester 2

other

548 AN EMPHASIS ON PHYSICS

Semester 1

Semester 2

other

551 SUPPLEMENTARY STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

552 CHOICE COURSES OUT OF THE FACULTY

Semester 1

Semester 2

other

553 LANGUAGE COURSES

Semester 1

Semester 2

other

554 INTERUNIVERSITY STUD. FOR MARINE SCI. AT EILAT

Semester 1

Semester 2

other

555 SPECIAL HONORS PROGRAM

Semester 1

Semester 2

other

560 CHEMISTRY

Semester 16

Semester 218

other3

566 CHEMISTRY AND LIFE SCIENCES

Semester 1

Semester 2

other

567 SPECIALIZATION IN APPLIED PHYSICS

Semester 1

Semester 2

other

568 AN EMPHASIS ON CHEMISTRY

Semester 1

Semester 2

other

569 EXACT SCIENCES

Semester 1

Semester 2

other

570 LIFE SCIENCES

Semester 127

Semester 222

other4

571 LIFE SCIENCES (BIOLOGY)

Semester 1

Semester 2

other

572 PLANT SCIENCE

Semester 1

Semester 21

other

573 CELLULAR AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY

Semester 11

Semester 2

other

575 GENETICS

Semester 11

Semester 23

other

576 BRAIN AND BEHAVIOURAL SCIENCES

Semester 1

Semester 2

other

577 STRUCTURAL AND MOLECULAR BIOCHEMISTRY

Semester 1

Semester 24

other

579 ECOLOGY, SYSTEMATICS AND EVOLUTION

Semester 11

Semester 22

other

582 BIO-ENGINEERING

Semester 1

Semester 2

other

584 מדעי הטבע - חילופי סטודנטים

Semester 1

Semester 2

other

586 COMPUTER ENGINEERING

Semester 1

Semester 2

other

587 COMPUTER ENGINEERING-SPECIALIZ. IN APPL. PHYSICS

Semester 17

Semester 210

other

588 GENOMICS AND BIOINFORMATICS

Semester 1

Semester 2

other

589 הידרולוגיה ומשאבי מים

Semester 1

Semester 2

other

590 GEOLOGY

Semester 13

Semester 22

other

591 PROG. OF ENVIRONMENTAL STUDIES

Semester 1

Semester 21

other

592 OCEANOGRAPHY

Semester 11

Semester 21

other

593

Semester 1

Semester 2

other

595 EARTH SCIENCES

Semester 1

Semester 2

other

596 MANAGEMENT OF TECHNOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

597

Semester 12

Semester 24

other

598

Semester 1

Semester 2

other

599 SPECIAL PROGRAMS IN SCIENCES

Semester 1

Semester 2

other

800 PHYSICAL GEOGRAPHY

Semester 1

Semester 2

other

880 STUDY OF RATIONALITY-SPECIALIZATION

Semester 1

Semester 2

other

1423 חטיבה בהיסטוריה, פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים (מדה"ט)

Semester 1

Semester 2

other

5210 חטיבה במדעי המחשב

Semester 1

Semester 2

other

5311 חטיבה במתמטיקה

Semester 1

Semester 2

other

5422 חטיבה בפיסיקה

Semester 1

Semester 2

other

5430 חטיבה בסטטיסטיקה למדה"ט

Semester 1

Semester 2

other

5601 חטיבה בכימיה

Semester 1

Semester 2

other

5602 התמחות בננו-מדע וננו-טכנולוגיה

Semester 1

Semester 2

other

5691 מגמה בפיסיקה

Semester 1

Semester 2

other

5692 מגמה בפיסיקה יישומית

Semester 1

Semester 2

other

5693 מגמה בכימיה

Semester 1

Semester 2

other

5700 חטיבה בביולוגיה - כיוון גנטי

Semester 1

Semester 2

other

5701 חטיבה בביולוגיה-כיוון כללי

Semester 1

Semester 2

other

5702 חטיבה בביולוגיה-כיוון אקולוגי

Semester 1

Semester 2

other

5703 חטיבה בביולוגיה-כיוון פיסיולוגי

Semester 1

Semester 2

other

5704 חטיבה בביולוגיה-כיוון ביוכימי

Semester 1

Semester 2

other

5705 חטיבה בביוכימיה &#40לתלמידי בכימיה&#41

Semester 1

Semester 2

other

5706 מדעי החיים בתכנית אתגר למצטיינים

Semester 1

Semester 2

other

5881 התמחות בגנומיקה וביואינפורמטיקה

Semester 1

Semester 21

other

5905 חטיבה בגיאולוגיה

Semester 1

Semester 2

other

5906 התמחות בהידרולוגיה

Semester 1

Semester 2

other

5920 חטיבה במדעי הים

Semester 1

Semester 2

other

5952 חטיבה במדעי כדור הארץ

Semester 1

Semester 2

other

5954 חטיבה במדעי האטמוספירה

Semester 1

Semester 2

other

5956 מגמה לגאולוגיה

Semester 1

Semester 2

other

5957 מגמה לאקלים, אטמוספרה ואוקיאנוגרפיה

Semester 1

Semester 2

other

5998 אבני פינה ולימודים משלימים

Semester 1

Semester 2

other

8021 מגמה בגאוגרפיה פיסית

Semester 1

Semester 2

other

8801 התמחות בחקר הרציונליות

Semester 1

Semester 2

other

9997 מאגר קורסים של הפקולטה למדעי הטבע

Semester 1

Semester 2

other
Law

401 LAW

Semester 12

Semester 24

other2

402 LAW - COMBINED PROGRAM

Semester 1

Semester 2

other

403 LAW FOR VISITING STUDENTS

Semester 1

Semester 2

other

404

Semester 1

Semester 2

other

0410 קרימינולוגיה בהתמחות באכיפת החוק

Semester 1

Semester 2

other

411 CRIMINOLOGY

Semester 11

Semester 2

other2

412 LAW (EXECUTIVE PROGRAM)

Semester 1

Semester 2

other

413 תכנית מנהלים למוסמך במשפטים

Semester 1

Semester 2

other

4013 התמחות במשפט ציבורי

Semester 1

Semester 2

other

4014 התמחות במשפט פרטי

Semester 1

Semester 2

other

4015 התמחות במשפט מסחרי

Semester 1

Semester 2

other

4016 התמחות במשפט עברי

Semester 1

Semester 2

other

4017 התמחות בקניין רוחני וטכנולוגיה עילית

Semester 1

Semester 2

other

4018 התמחות במשפט פלילי

Semester 1

Semester 2

other

4019 התמחות במשפט בינלאומי

Semester 1

Semester 2

other

4111 התמחות באכיפת החוק

Semester 1

Semester 2

other
Medicine

601 MEDICINE

Semester 1

Semester 2

other

0681 רפואה - המסלול הצבאי - צמרת

Semester 1

Semester 2

other

0697 הסבה לרפואה - שנים מתקדמות

Semester 1

Semester 2

other

699 BASIC STUDIES MEDICINE

Semester 1

Semester 2

other
Dentistry

611 DENTAL MEDICINE

Semester 1

Semester 2

other

617 BIO-MEDICAL SCIENCES OF DENTAL MEDICINE

Semester 1

Semester 2

other

629

Semester 1

Semester 2

other
Business Administration

322 BUSINESS ADMINISTRATION

Semester 11

Semester 2

other2

324 BUSINESS ADMINISTRATION-COMPLEMENTARY STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

325 ACCOUNTING

Semester 12

Semester 2

other1

327 BUSINESS ADMINISTRATION FOR CS STUDENTS

Semester 1

Semester 2

other

328 BUSINESS ADMINISTRATION AND AGRICULTURE

Semester 1

Semester 2

other

338 COMPUTER ENGINEERING & BUSINESS ADMINISTRATION

Semester 1

Semester 2

other

0339 מינהל עסקים - חילופי סטודנטים

Semester 1

Semester 2

other

340 BUSINESS ADMINISTRATION - COMBINED PROGRAM

Semester 1

Semester 2

other

370 PROG. FOR ACCOUNTING GRAD.

Semester 1

Semester 2

other

371 EMBA-IM

Semester 1

Semester 2

other

372 EMBA-STRATEGIC MANANGEMENT

Semester 1

Semester 2

other

373 EMBA-FINANCE

Semester 1

Semester 2

other

374

Semester 1

Semester 2

other

378

Semester 1

Semester 2

other

379 BUSINESS ADMINISTRATION-SPECIAL STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

380 OPERATIONS RESEARCH

Semester 1

Semester 2

other

384 ORGANIZATIONAL BEHAVIOR

Semester 1

Semester 2

other

385 ACCOUNTING

Semester 1

Semester 2

other

387 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

Semester 1

Semester 2

other

388 MARKETING

Semester 1

Semester 2

other

389 FINANCE AND BANKING

Semester 1

Semester 2

other

396 ENTREPRENEURSHIP

Semester 1

Semester 2

other

3221 התמחות בחקר ביצועים

Semester 1

Semester 2

other

3222 התמחות במימון וכלכלה פיננסית

Semester 1

Semester 2

other

3223 התמחות בלימודי אינטרנט

Semester 1

Semester 2

other

3224 התמחות בהתנהגות ארגונית

Semester 1

Semester 2

other

3225 התמחות בחשבונאות

Semester 1

Semester 2

other

3226 התמחות במימון ובנקאות

Semester 1

Semester 2

other

3227 התמחות באסטרטגיה ויזמות

Semester 1

Semester 2

other

3228 התמחות בשיווק

Semester 1

Semester 2

other

3229 התמחות בייזום עסקים

Semester 1

Semester 2

other

3401 מנהל עסקים - לימודי הכנה למוסמך לתלמידי בוגר

Semester 1

Semester 2

other
Social Sciences

300 PSYCHOLOGY

Semester 1

Semester 210

other2

301 SOCIOLOGY & SOC. ANTHROPOLOGY

Semester 1

Semester 216

other5

302 SOC. AND DEMOGRAPHY

Semester 1

Semester 2

other

303 PROG. IN SOCIAL PSYCHOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

304 PROG. IN DEVPT. PSYCHOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

305 PROG. IN NEUROPSYCHOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

306 PROG. IN CLINICAL PSYCHOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

307 PROG. IN CLINICAL PSYCHOLOGY & BIOPSYCHOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

308 PROG. IN CLINICAL & MEDICAL PSYCHOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

309 PROG. IN PSYCOBIOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

310 SCHOOL OF PUB. POLICY & ADMIN.

Semester 1

Semester 2

other

311 POLITICAL SCIENCE

Semester 1

Semester 217

other4

312 INTERNATIONAL RELATIONS

Semester 11

Semester 25

other

313 PROGRAM IN DIPLOMACY AND SECURITY STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

315 PROGRAM IN INTERNATIONAL LAW AND INSTITUTIONS

Semester 1

Semester 2

other

316 PROG. IN COGNITIVE PSYCHOL.

Semester 1

Semester 2

other

318 PSYCOBIOLOGY PROGRAM

Semester 1

Semester 2

other

319 DIPLOMA IN OFFICIAL STATISTICS

Semester 1

Semester 2

other

320 STATISTICS

Semester 11

Semester 26

other2

321 ECONOMICS

Semester 11

Semester 210

other1

323 COMMUNICATIONS

Semester 13

Semester 213

other2

326

Semester 11

Semester 23

other2

329 FINANCE AND FINANCIAL ECONOMY

Semester 1

Semester 2

other

333 SPECIAL IN EUROPEAN STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

0334 הניפ ינבא

Semester 1

Semester 2

other

335 PUBLIC POLICY

Semester 11

Semester 23

other1

336 PUBLIC POLICY (EXECUTIVE PROGRAM)

Semester 1

Semester 2

other

0337 כלכלה: תכנית משותפת עם אונ. ת"א

Semester 1

Semester 21

other

341 BUSINESS ADMIN. & STATISTICS

Semester 1

Semester 2

other

342 ECONOMICS AND STATISTICS

Semester 1

Semester 2

other

343 ECONOMICS & BUSINESS ADMIN.

Semester 1

Semester 2

other

350 CONFLICT RES. MANAGEMENT AND RESOLUTION

Semester 1

Semester 21

other

351 CONTEMPORARY MIDDLE EAST

Semester 1

Semester 2

other

353 SPE. IN POLITICAL SCIENCE

Semester 1

Semester 2

other

354 COMMUNICATION AND CULTURE

Semester 1

Semester 2

other

0355 תוכנית מצטיינים לבוגר - מדעי החברה

Semester 1

Semester 2

other

356 POLITICAL COMMUNICATION

Semester 1

Semester 2

other

357 POLITICS AND COMMUNICATION

Semester 1

Semester 2

other

358 לימודי פיתוח קהילות

Semester 1

Semester 210

other

360 SPE. IN INTER. RELATIONSHIP

Semester 1

Semester 2

other

361 SPECIALIZ. PROGRAM IN DEMOCRACY AND CITIZENSHIP

Semester 1

Semester 2

other

362 PROGRAM IN DEMOGRAPHY

Semester 1

Semester 2

other

363 EUROPEAN STUDIES

Semester 1

Semester 25

other

364 GERMAN STUDIES

Semester 1

Semester 22

other

365 SPECIALIZATION IN GENDER STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

369 לימודי תרבות-תכנית אישית

Semester 1

Semester 23

other3

376 מדעי החברה - חילופי סטודנטים

Semester 1

Semester 2

other

381 PROG. IN ANTHROPOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

382 PROG. IN SOCIOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

383 PROG. IN ORGL. STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

390 PROG. IN APPLIED STATISTICS

Semester 1

Semester 2

other

391 PROG. IN OPERATIONAL RES.

Semester 1

Semester 2

other

392 PROG. IN BIOSTATISTICS

Semester 1

Semester 2

other

393 PROG. IN MATH. STATISTICS

Semester 1

Semester 2

other

394 OFFICIAL STATISTICS

Semester 1

Semester 2

other

0395 מ"כפ :תבלושמ תיגוח בר תינכת

Semester 1

Semester 2

other

397 L'HAVA PROGRAM

Semester 1

Semester 2

other

398 INDIVIDUAL GRADUATE PROGRAM

Semester 1

Semester 2

other

399 SPECIAL STUDENT-SOCIAL SCI.

Semester 1

Semester 2

other

802 GEOGRAPHY

Semester 13

Semester 214

other

803 SPECIALIZATION URBAN AND REGIONAL STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

804 ENVIRON. MANAGE. PLAN. POLICY

Semester 1

Semester 2

other

806 HISTORICAL GEOGRAPHY

Semester 1

Semester 2

other

807 גאוגרפיה, תכנון וסביבה

Semester 1

Semester 2

other

3001 מגמה בפסיכולוגיה חברתית

Semester 1

Semester 2

other

3002 תכנית אישית

Semester 1

Semester 2

other

3003 מגמה בנוירופסיכולוגיה

Semester 1

Semester 2

other

3004 מגמה בפסיכולוגיה קלינית

Semester 1

Semester 2

other

3005 מגמה בפסיכוביולוגיה

Semester 1

Semester 2

other

3006 מגמה בפסיכולוגיה קוגניטיבית

Semester 1

Semester 2

other

3007 מגמה בפסיכולוגיה התפתחותית

Semester 1

Semester 2

other

3008 מגמה לנוירופסיכולוגיה קלינית-שיקומית

Semester 1

Semester 2

other

3009 מגמה לקוגניציה ומדעי המוח הקוגנטיביים

Semester 1

Semester 2

other

3010 עתידים

Semester 1

Semester 2

other

3011 מגמה באנתרופולוגיה

Semester 1

Semester 2

other

3012 מגמה בסוציולוגיה

Semester 1

Semester 2

other

3013 מגמה בלימודי הארגון

Semester 1

Semester 2

other

3014 מגמה בדמוגרפיה

Semester 1

Semester 2

other

3111 מגמה בפוליטיקה ותקשורת

Semester 1

Semester 2

other

3112 מגמה ביחב"ל

Semester 1

Semester 2

other

3113 מגמה ללימודי דמוקרטיה ואזרחות

Semester 1

Semester 2

other

3121 מגמה במדע המדינה

Semester 1

Semester 2

other

3122 מגמה בלימודי בטחון ודיפלומטיה

Semester 1

Semester 2

other

3123 מגמה במשפט בין-לאומי ומוסדות בין-לאומיים

Semester 1

Semester 2

other

3124 מגמה בפוליטיקה של הכלכלה הבין-לאומית

Semester 1

Semester 2

other

3201 מגמה בשיטות סטטיסטיות

Semester 1

Semester 2

other

3202 מגמה בחקר ביצועים

Semester 1

Semester 2

other

3203 מגמה בביוסטטיסטיקה

Semester 1

Semester 2

other

3204 מגמה בסטטיסטיקה מתמטית

Semester 1

Semester 2

other

3205 מגמה לסטטיסטיקה רשמית

Semester 1

Semester 2

other

3230 אינטרנט ומדיה חדשה

Semester 1

Semester 2

other

3231 חטיבה בקומוניקציה

Semester 1

Semester 2

other

3232 מגמה בתקשורת פוליטית

Semester 1

Semester 2

other

3233 מגמה בתקשורת כתרבות

Semester 1

Semester 2

other

3431 מגמה בכלכלה פיננסית

Semester 1

Semester 2

other

3631 התמחות בלימודי אירופה

Semester 1

Semester 2

other

3651 התמחות בלימודי מגדר

Semester 1

Semester 2

other

5392 חטיבה במתמטיקה למדעי החברה

Semester 1

Semester 2

other

5431 חטיבה בסטטיסטיקה למדעי החברה

Semester 1

Semester 2

other

5901 מבואות מדעי החברה

Semester 1

Semester 2

other

5902 קורסי בחירה-מדעי החברה

Semester 1

Semester 2

other

5903 מדעי החברה - לימודים משלימים

Semester 1

Semester 2

other

5951 לימודים משלימים בהדגש על לימודי כדור הארץ

Semester 1

Semester 2

other

8001 חטיבה לתלמידי גאוגרפיה פיסית

Semester 1

Semester 2

other

8022 חטיבה בגיאואינפורמטיקה

Semester 1

Semester 2

other

8023 מגמה היסטורית-יישובית

Semester 1

Semester 2

other

8024 התמחות ניהול, תכנון, מד" סביבה

Semester 1

Semester 2

other

8030 התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים

Semester 1

Semester 2

other

8031 חטיבה בלימודים עירוניים לתלמידי משפטים

Semester 1

Semester 2

other

8032 התמחות בתכנון עירוני ואזורי

Semester 1

Semester 2

other

9991 מאגר קורסים עבור הפקולטה למדעי הטבע

Semester 1

Semester 2

other

9992 מאגר מגמות מ"א - חינוך

Semester 1

Semester 2

other

9993 מאגר מדיניות ציבורית

Semester 1

Semester 2

other

9994 מאגר מוסמך מנהל עסקים

Semester 1

Semester 2

other

9995 מאגר קורסי יחב"ל למוסמך

Semester 1

Semester 2

other

9996 קורסי בחירה למוסמך מחוגים שונים

Semester 1

Semester 2

other

9998 מאגר קורסי בוגר מחוגים שונים

Semester 1

Semester 2

other
Agriculture, Food & Environment

702 ORIENTATION HORTICULTURE

Semester 1

Semester 2

other

703 ORIENTATION FIELD AND INDUSTRIAL CROPS

Semester 1

Semester 2

other

704 ORIENTATION PROTECTED HORT. FLOW. & VEG.

Semester 1

Semester 2

other

706 ORIENTATION GENETICS, BREEDING & BIOTECH.

Semester 1

Semester 2

other

710 PLANT SCIENCE IN AGRICULTURE

Semester 13

Semester 22

other

712 NUTRITION SCIENCES

Semester 11

Semester 24

other

713 FIELD AND VEGETABLE CROPS

Semester 11

Semester 2

other

714 HORTICULTURE

Semester 1

Semester 2

other

715 PLANT PROTECTION

Semester 13

Semester 22

other2

716 SOIL AND WATER SCIENCES

Semester 15

Semester 27

other

717 AGR. ECONOMICS & MANAGEMENT

Semester 14

Semester 210

other

718 ANIMAL SCIENCES

Semester 13

Semester 26

other

721 GENETICS AND BREEDING

Semester 13

Semester 22

other2

722 BIOCHEMISTRY & FOOD SCIENCES

Semester 16

Semester 21

other

724 PLANT SCIENCE IN AGRICULTURE

Semester 1

Semester 2

other

725 AGRICULTURAL SCI.-TEL-HAI

Semester 1

Semester 2

other

726 NATURE CONSERVATION & LANDSCAPE MANAGEMENT

Semester 1

Semester 2

other

728 AGRICULTURE, NATURAL RESOURCES & ENVIRONMENT

Semester 1

Semester 2

other

729 HOTEL, FOOD & TOURISM MANAGMENT

Semester 1

Semester 23

other

730 VETERINARY MEDICINE

Semester 11

Semester 21

other

731 FIELD AND VEGETABLE CROPS-INTERNATIONAL PROG.

Semester 1

Semester 2

other

732 HORTICULTURE

Semester 1

Semester 2

other

733 NUTRITIONAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROG)

Semester 1

Semester 2

other

735 MSC FOR ANIMAL AND VETERINARY SCIENCE

Semester 11

Semester 25

other1

755 AMIRIM HONORS PROGRAM

Semester 1

Semester 2

other

790 BIOTECHNOLOGY IN AGRICULTURE

Semester 1

Semester 2

other

791 PLANT SCIENCES IN AGRICULTURE -SPECIAL IN BIOTEC

Semester 11

Semester 21

other1

792 BIOC., FOOD SCI. & HUMAN NUTR.-SPECIAL IN BIOTEC

Semester 1

Semester 2

other

793 BIOCHEM. & FOOD SCI. & BIOTECH. IN AGRICULTURE

Semester 1

Semester 2

other

794 ANIMAL SCIENCES, SPECIALIZATION IN BIOTECHNOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

795 ECON. MANAGEMENT & BIOTECH. IN AGRICULTURE

Semester 1

Semester 2

other

798 L'HAVA IN AGRICULTURE

Semester 1

Semester 2

other

799 SPECIAL PROGRAM IN AGRICULTURAL

Semester 11

Semester 2

other

890 BIOTECHNOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

7101 חטיבה בחקלאות ואיכות הסביבה

Semester 1

Semester 2

other

7102 מגמה במטעים

Semester 1

Semester 2

other

7103 מגמה בגידולי שדה, תעשייה ותר"ב

Semester 1

Semester 2

other

7105 מגמה בבתי צמיחה, ירקות ופרחים

Semester 1

Semester 2

other

7106 מגמה בגנטיקה, השבחה וביוטכנולוגיה

Semester 1

Semester 2

other

7107 כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות-מגמת שיווק

Semester 1

Semester 2

other

7115 חטיבה בשיווק ומימון

Semester 1

Semester 2

other

7505 חטיבה בחקלאות, כלכלה ושיווק

Semester 1

Semester 2

other

7506 ןומימ תביטח

Semester 1

Semester 2

other

7998 אבני פינה

Semester 1

Semester 2

other

7999 חקלאות - לימודים כלליים

Semester 1

Semester 2

other
Social Work

431 SOCIAL WORK

Semester 17

Semester 21

other1

0432 עבודה סוציאלית-השלמה למוסמך לבוגרי תחומים אחרים

Semester 1

Semester 2

other

433 MANAGEMENT OF COMM. ORGANIZATION

Semester 1

Semester 21

other2

434 SCHWARTZ GRADUATE PROGRAM

Semester 1

Semester 21

other

435 SOCIAL WORK RETRAINING

Semester 1

Semester 2

other

437 DIRECT PRACTICE TRACK

Semester 1

Semester 2

other

438 POLICY AND ADMINISTRATION OF WELFARE SERVICES

Semester 1

Semester 2

other

439 SPECIALIZATION IN SOCIAL POLICY

Semester 1

Semester 2

other

440 SOCIAL WORK AND CRIMINOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

499 SPECIAL STUDENT-SOCIAL WORK

Semester 1

Semester 2

other

4311 המגמה ללימודים מתקדמים בטיפול ישיר

Semester 1

Semester 2

other

4312 המגמה למדיניות ומנהל של שרותי רווחה

Semester 1

Semester 2

other

4341 המגמה להדרכה ופיקוח

Semester 1

Semester 2

other

4342 המגמה למדיניות וקהילה

Semester 1

Semester 2

other

4391 התמחות במדיניות חברתית

Semester 1

Semester 2

other
Neurosciences
Pharmacy

621 SCHOOL OF PHARMACY

Semester 1

Semester 2

other

622 PHARMACEUTICAL SCIENCES-ADVANCED STU.

Semester 1

Semester 2

other

623 PHARMACEUTIC CHEMISTRY

Semester 1

Semester 2

other

0624 מדעי התרופה - תכנית מצוינות

Semester 1

Semester 2

other

625 unknown

Semester 1

Semester 2

other

640 PHARMACY - RETRAINING PROGRAM

Semester 1

Semester 2

other
Occupational Therapy I

607 OCCUPATIONAL THERAPY

Semester 1

Semester 2

other

615 SUP. STUDIES FOR BACHELOR IN OCC. THERAPY

Semester 1

Semester 2

other
Occupational Therapy II

606 NURSING - EIN KEREM

Semester 1

Semester 2

other

608 NURSING - ASAF HAROFEH

Semester 1

Semester 2

other

609 REG. NURSES PROG.-EIN KAREM

Semester 1

Semester 2

other

610 NURSING - KAPLAN

Semester 1

Semester 2

other

612 NURSING-E.T.N ASAF HAROFEH

Semester 1

Semester 2

other

614 REG. NURSES PROG.-KAPLAN

Semester 1

Semester 2

other

619 NURSING-E.T.N - KAPLAN

Semester 1

Semester 2

other
Pre-Academic Studies

820 MECHINA-SCIENCE TRACK

Semester 1

Semester 2

other

830 MECHINA-ENGINEERING TRACK

Semester 1

Semester 2

other

840

Semester 1

Semester 2

other

850

Semester 1

Semester 2

other

870 MECHINA-HUM. SOC. SIC. TRACK

Semester 1

Semester 2

other1
Microbiology

574 MICROBIOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

602 BASIC MEDICAL SCIENCES

Semester 1

Semester 2

other

603 PUBLIC HEALTH

Semester 1

Semester 2

other

605 NEUROBIOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

613 FAMILY MEDICINE

Semester 1

Semester 2

other

616 PUBLIC HEALTH-INTERNATIONAL

Semester 1

Semester 2

other

618 ניהול מערכות בריאות

Semester 1

Semester 2

other

627 OCCUPATIONAL THERAPY-ADVANCED SUD.

Semester 1

Semester 2

other

630 MEDICAL SCIENCES-CLINICAL NURSING

Semester 1

Semester 2

other

675 GENETICS AND HUMAN GENETICS

Semester 1

Semester 2

other

698 CLINICAL EPIDEMIOLOGY

Semester 1

Semester 2

other

895 OPEN UNIVERSITY

Semester 1

Semester 2

other

6020 מגמת נוירוביולוגיה

Semester 1

Semester 2

other

6021 מגמת לימודי מחקר לתלמידי רפואה

Semester 1

Semester 2

other

6026 מגמת גנטיקה של האדם

Semester 1

Semester 2

other

6027 מגמת מיקרוביולוגיה

Semester 1

Semester 2

other

6028 מגמת ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן

Semester 1

Semester 2

other

6029 מגמת ביוכימיה, מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה

Semester 1

Semester 2

other
Overseas students

116 JEWISH CIVILIZATION

Semester 1

Semester 2

other

900 HEBREW STUDIES (EXTERNAL)

Semester 1

Semester 2

other

910 UNDER GRADUATE PROG (EXTERNAL)

Semester 1

Semester 2

other

911 PROGRAM FOR UNDERGRADUATE STUDENTS (Y/S)

Semester 13

Semester 2

other

914 PROGRAM FOR FRESHMAN STUDENTS (Y/S)

Semester 1

Semester 2

other

916 PREPARATORY PROGRAM (MECHINA)

Semester 1

Semester 2

other

919 NATIV-UG PROGRAM FOR SPECIAL STUDENTS

Semester 1

Semester 2

other

920 SHELI

Semester 1

Semester 2

other

922 ACADEMIC ABSORPTION PROGRAM

Semester 1

Semester 2

other

923 PREP. PROG.-HUM. & SOC. SCI.

Semester 1

Semester 2

other

925 ULPAN

Semester 1

Semester 2

other

926 PREP. PROG.-MATHS&EXAT SCI.

Semester 1

Semester 2

other

927 GRADUATE STUDIES PROGRAM

Semester 11

Semester 2

other

928 GRADUATE PROG (EXTERNAL)

Semester 1

Semester 2

other

929 PREP FOR OLIM (EXTERNAL)

Semester 1

Semester 2

other

932 FRESHMAN YEAR PROG. (IUO)

Semester 1

Semester 2

other

933 FRESHMAN YEAR PROG. IUO SCIENCE

Semester 1

Semester 2

other

934 JEWISH EDUCATION

Semester 1

Semester 2

other1

935 SOCIETY AND POLITICS IN ISRAEL

Semester 1

Semester 2

other

936 ISLAMIC AND MIDDLE EASTERN STUDIES

Semester 1

Semester 2

other

937 COMPARATIVE RELIGIONS

Semester 1

Semester 21

other

938 THE WORLD OF THE BIBLE

Semester 1

Semester 2

other

939 COMMUNITY LEADERSHIP AND PHILANTHROPY STUDIES

Semester 11

Semester 2

other1

0940 תרבות ישראל

Semester 11

Semester 21

other

0941 תוכניות חיצוניות מיוחדות

Semester 1

Semester 2

other

9351 התמחות באלימות פוליטית וטרור

Semester 1

Semester 2

other
Discussion rooms4

Student discussion

Student discussion - Agriculture, Food & Environment

Discussion - 710 PLANT SCIENCE IN AGRICULTURE

Discussion - 712 NUTRITION SCIENCES

Discussion - 715 PLANT PROTECTION

Discussion - 716 SOIL AND WATER SCIENCES

Discussion - 718 ANIMAL SCIENCES

Discussion - 722 BIOCHEMISTRY & FOOD SCIENCES

Discussion - 726 NATURE CONSERVATION & LANDSCAPE MANAGEMENT

Discussion - 791 PLANT SCIENCES IN AGRICULTURE -SPECIAL IN BIOTEC

Discussion - 792 BIOC., FOOD SCI. & HUMAN NUTR.-SPECIAL IN BIOTEC

Discussion - 793 BIOCHEM. & FOOD SCI. & BIOTECH. IN AGRICULTURE

Discussion - 794 ANIMAL SCIENCES, SPECIALIZATION IN BIOTECHNOLOGY

Discussion - 795 ECON. MANAGEMENT & BIOTECH. IN AGRICULTURE