FAQ לסטודנט

RSS
Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ()
אני יכול לשנות את כתובת הדוא"ל(e-mail) שלי במודל ואם לא תוכלו לשנות אותה עבורי?

סטודנטים לא יכולים לשנות את כתובת המייל באופן עצמאי כלל אלא יפנו אל המתאמים בלבד.

המתאמים ישנו את הדוא"ל שמופיע במודל לדוא"ל אוניברסיטאי בלבד ולא לדוא"ל חיצוני כלשהו (gmail\hotmail\yahoo וכו')

המייל האוניב' עבור הסטודנטים אמור להראות כך:

some.Name@mail.huji.ac.il


במידה והמייל שמופיע במודל אינו כזה פנו אל אחד המתאמים

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ()